Латинська мова на юридичному факультеті одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в підготовці фахівців-правознавця (являючи собою мову писемних джерел римського права і міжнародну мову правознавчої термінології). 

Метою вивчення латинської мови є оволодіння основами елементарної граматики латинської мови, вироблення вміння читати і перекладати із словником оригінальних юридичних текстів (середньої важкості), нагромадження лексичного запасу обсягом 300 слів, уміння практично користуватися правознавчою термінологією. Крім того студенти мають засвоїти близько 200 виразів юридичної фразеології.

Латинська мова на юридичному факультеті одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в підготовці фахівців-правознавця (являючи собою мову писемних джерел римського права і міжнародну мову правознавчої термінології). 

Метою вивчення латинської мови є оволодіння основами елементарної граматики латинської мови, вироблення вміння читати і перекладати із словником оригінальних юридичних текстів (середньої важкості), нагромадження лексичного запасу обсягом 300 слів, уміння практично користуватися правознавчою термінологією. Крім того студенти мають засвоїти близько 200 виразів юридичної фразеології.

Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна програма для дисципліни «Іноземна мова» (галузі знань «Право» (08), спеціальність Правознавство (081)) укладена на основі Положення «Про програму навчальної дисципліни» підготовленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту» і Положення «Про організацію освітнього процесу», затвердженого наказом ректора від 02.03.2015 №103 й з урахуванням концептуальних положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [1] та Програми з англійської мови для професійного спілкування [2]. Навчальна програма є нормативним документом кафедри і складена на основі типової програми з іноземної мови за професійним спрямуванням в межах Галузевого Стандарту Вищої Освіти (ГСВО) України; освітньо-професійної програми (ОПП) та програми “English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for Universities” (Англійська мова професійного спрямування), Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Професійне спілкування іноземною мовою допомагає особистості розвиватися, підвищувати свій загальний, інтелектуальний і фаховий рівні.