Правові засади запобігання корупції – навчальний курс, у межах якого вивчається феномен корупції на сучасному етапі суспільного розвитку, нормативно-правові аспекти запобігання та протидії корупції, антикорупційна політика держави, система та діяльність спеціальних органів, завданням яких є запобігання корупції, основні положення про юридичну відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з теоретичними положеннями щодо корупції як багатоаспектного явища, його природи та причин виникнення, формування у студентів вмінь і навичок застосування на практиці антикорупційного законодавства України та здійснення заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам.

Кримінальне право України. Загальна частина – навчальний курс, у межах якого вивчаються основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практика їх застосування, а також основні закономірності й тенденції розвитку вчень про кримінальне правопорушення та покарання в Україні і зарубіжних країнах.  Метою вивчення дисципліни  є ознайомлення з теоретичними положеннями щодо кримінального правопорушення як багатоаспектного явища, його природи та причин виникнення, формування у студентів вмінь і навичок, необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, які існують у правозастосовчій практиці.

Конституційно-правова реформа України – обов'язковий навчальний курс, у межах якого передбачається поглиблене вивчення конституційної реформи в Україні як основи для проведення гуманітарної, парламентської, адміністративної, судово-правової, муніципальної та територіальної реформ в Україні.

Мета дисципліни: формування знань щодо гуманітарної, парламентської, адміністративної, судово-правової, муніципальної та територіальної реформ в Україні та удосконалення правового статусу інших інституцій українського суспільства.

Вибірковий курс «Демократія: від теорії до практики» складається з теоретичного та практичного компонентів.

Мета дисципліни: формування у студентів необхідних знань, навичок та ставлень, пов’язаних з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною взаємодією громадян у суспільстві.

Вибірковий курс «Муніципальне право» передбачає вивчення організації та функцій місцевого самоврядування в Україні.

Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про вітчизняний та зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування та особливості муніципальних систем, а також системи знань стосовно процесів становлення, розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні, механізму реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Кримінально-виконавче право – навчальний курс, у межах якого вивчається система державних органів і установ виконання кримінальних покарань, законодавче регулювання порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань, застосування основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, їх правового статусу, а також міжнародно-правових стандартів у сфері поводження із засудженими.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» є нормативною юридичною дисципліною. Вивчення дисципліни передбачає опрацювання та засвоєння великої кількості нормативно-правових актів. Опанування цими знаннями дозволяє глибше з’ясувати специфіку діяльності державних органів/установ, організацій під час вивчення інших юридичних дисциплін.

Навчальна дисципліна «Конкурентне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Анотація навчальної дисципліни:  Навчальна дисципліна «Конкурентне право»  передбачає  систематизоване вивчення механізму конституційно - правового регулювання і захисту економічних конкурентних відносин. Конкуренція є одним із найважливіших елементів ринкового механізму, який забезпечує дію багатьох об’єктивних економічних законів. Конституція України проголошує, що держава забезпечує захист економічної конкуренції. Державний захист конкуренції здійснюється переважно у правових формах, на основі норм права, закріплених у законах та інших нормативно-правових актах. Зазначені акти, якими регулюються відносини в сфері захисту економічної конкуренції, мають доволі складну структуру, обтяжені значною кількістю економічних та юридичних понять, відповідно правильне тлумачення та застосування цих актів потребує спеціальної підготовки майбутніх фахівців права. Міждисциплінарні зв’язки: «Конкурентне право» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Теорія права», «Конституційне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Адміністративне судочинство», «Право Європейського союзу», «Компаративна теорія права». Метою вивчення дисципліни «Конкурентне право» є систематизоване вивчення механізму конституційно - правового регулювання і захисту економічних конкурентних відносин. Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Конкурентне право» полягає у формуванні у студентів знань теоретичних основ правового регулювання конкуренції, уміння використовувати норми конкурентного права на практиці, зокрема, формування у студентів цілісного уявлення про засади правового регулювання відносин, пов’язаних із конкуренцією, насамперед, регулювання монопольних утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності природних монополій), захист від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, правовий захист від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.  Предметом дисципліни «Конкурентне право» є конкурентне право як предметна галузь права і галузь законодавства, а також практика його реалізації державними органами і суб’єктами господарювання.