Система оподаткування є одним із найважливіших важелів державного регулювання ринкової економіки, а самі податки безпосередньо торкаються матеріальних інтересів всіх без виключення категорій як юридичних, так і фізичних осіб. Виключна актуальність сфери податків та зборів і величезний обсяг нормативно-правової бази, спрямованої на її регулювання сформували думку багатьох вчених про необхідність викладання податкового права як окремої науки та самостійної галузі права, не дивлячись на те, що з точки зору місця в системі права податкове право переважно розглядається як підгалузь фінансового права. Оскільки сферою регулювання податкового законодавства України є група однорідних суспільних відносин, які визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів, і окремим кодифікованим актом - Податковим кодексом України регулюється сукупність специфічних відносин, що дозволяє виділити їх із загальної маси фінансових відносин на підставі того, що йдеться про рух податкових надходжень у власність держави і територіальних громад знизу вверх у формі податків і зборів, тому можна стверджувати про самостійність податкового права як окремої галузі та науки.

Податкове право є однією із спеціальних дисциплін для студентів юридичного факультету, що готує фахівців-правознавців в галузі господарського права. В межах даної навчальної дисципліни розглядаються теоретичні та практичні питання податкового права як окремої галузі права. Програма дисципліни ґрунтується на положеннях Податкового кодексу України та інших нормах чинного податкового законодавства в обсязі, необхідному для повного і глибокого опанування студентами основних положень податкового права України.

Виключна актуальність сфери податків, зборів та обов’язкових платежів, а також величезний обсяг нормативно-правового матеріалу, спрямованого на її регулювання обумовили необхідність викладання податкового права як окремої навчальної дисципліни, не дивлячись на те, що з точки зору місця в системі права податкове право переважно розглядається як підгалузь фінансового права.

Наука “Податкове право” вивчається студентами освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності “Правознавство” всіх форм навчання. Навчальна програма науки "Податкове право" розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни "Податкове право", а також окремі питання оподаткування в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань податкового права для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників.

Метою науки “Податкове право” є формування у студентів юридичного факультету ефективного методологічного підходу до аналізу сфери податків та зборів як правового явища, вмінню відмежовувати юридичні аспекти системи оподаткування від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, правовий статус учасників правовідносин, їх права й обов’язки, а також формування у студентів уміння визначати основні й додаткові елементи різних видів податків та зборів загальнодержавного та місцевого значення, порядок адміністрування податків та зборів, компетенцію контролюючих органів та повноваження їх посадових осіб, особливості регулювання відповідальності за порушення податкового законодавства. Вивчення науки передбачає ознайомлення майбутніх бакалаврів з основними направленнями реформування податкової системи України, що знайшли своє втілення в прийнятому Податковому Кодексі України.

Відповідно до мети завданням науки Податкове право” є допомогти студентам: 1) засвоїти теоретичні, законодавчі та практичні засади податкового права; 2) вивчити систему вітчизняного податкового законодавства; 3) оволодіти знаннями систем податкового законодавства зарубіжних країн; 4) сформувати вміння застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій при застосуванні податків та зборів до платників податків; 5) оволодіти вмінням порівнювати та аналізувати спільні та відмінні риси чинної системи оподаткування в Україні від систем оподаткування зарубіжних країн; 6) засвоїти знання основних та додаткових елементів податків та зборів загальнодержавного та місцевого значення; 7) оволодіти знаннями правового статусу учасників податкових правовідносин та сутності основних об'єктів оподаткування; 8) вивчити права та обов'язки різних категорій платників податків щодо належного виконання ними своїх податкових зобов'язань із окремих видів податків, а також компетенцію контролюючих органів та повноважень їх посадових осіб; 9) сформувати вміння застосовувати основні заходи кримінальної, адміністративної, матеріально-фінансової та дисциплінарної відповідальності за порушення податкового законодавства; 10) розвинути навички захищати законні права та інтереси резидентів та нерезидентів платників податків і зборів.

Предметом науки “Податкове право” є норми й інститути податкового права, наукові концепції та позиції, проблеми застосування норм податкового права, які визначають надходження коштів від платників до бюджетів різних рівнів у формі податків та зборів.

Професійна спрямованість науки Податкове право” полягає в оволодінні нормативним матеріалом, який включає комплекс знань матеріального права, та набутті вмінь і навичок застосування його норм в практичній діяльності.

Форми навчання: аналіз нормативно-правових актів з питань оподаткування, вирішення конкретних ситуацій, спостереження за реформуванням законодавства та аналіз механізму удосконалення та внесення змін у податкове законодавство тощо.

Методи навчання: лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, семінарські (практичні) заняття у різних формах (питання-відповідь, тестового опитування, обговорення конкретних ситуацій, підготовки документів, створення презентацій,  демонстрацій, ілюстрацій, вирішення та підготовка практичних задач, вирішення письмових, графічних та технічних вправ, тощо), бесіди та пояснення матеріалу. Використовуються із застосуванням проблемного викладу матеріалу,  частково-пошукового методу, дослідницького методу.

Засоби навчання: робота з нормативно-правовими актами, рекомендованими літературними джерелами (підручниками, посібниками), використання комп’ютерних технологій, аналітична робота з матеріалами судової та юридичної практики.

Місце науки в навчальному процесі визначається її фундаментальним характером та тісним зв’язком із комплексом базових, спеціальних, фахових та професійно-орієнтованого спрямування наук і навчальних дисциплін.

Таким чином, після вивчення науки “Податкове право” студенти повинні засвоїти і знати основні закономірності податкових правовідносин, засвоїти такі елементи курсу, як поняття про податки, збори та інші обов’язкові платежі й їх види, функції податків, податкове право, його предмет і метод, податкові правовідносини, податкову систему України та інших зарубіжних країн, їх структурну побудову, основні елементи податків та зборів, механізм адміністрування податків та зборів, види та заходи відповідальності за порушення податкового законодавства, правовий статус окремих категорій учасників податкових правовідносин, види податків та зборів, такі, зокрема, як податки на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентні платежі, податок на нерухоме майно, єдиний податок, місцеві податки і збори, а також спеціальні режими оподаткування.

На основі своїх знань студент повинен вміти застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері податків зборів, вміти визначити суто юридичний аспект податкових відносин, межу свободи і необхідності у поведінці суб’єктів податкових правовідносин, в тому числі при реалізації та захисті прав і законних інтересів окремих платників податків, інтересів держави та суспільства, які реалізуються у фіскальній діяльності держави.