Сторінка:  1  2  ()
 1. Мета: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Дисципліна є базовою в циклі гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методи та способи організації статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних;
 • методологію розрахунку статистичних показників;
 • методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, локалізації та концентрації масових явищ і процесів;
 • вибірковий метод та перевірку статистичних гіпотез;
 • статистичні методи аналізу взаємозв’язків на різних інформаційних масивах;
 • методи аналізу інтенсивності динаміки, згладжування динамічних рядів, екстраполяції тренду, оцінювання коливань та сталості динамічних рядів;
 • методи індексного і графічного аналізу.

Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування управлінських рішень.

вміти:

 • організовувати і проводити статистичне спостереження ;
 • обчислювати узагальнюючі статистичні показники;
 • аналізувати статистичні матеріали про соціально-економічні явища, їх вплив на стан і розвиток суспільства;
 • формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

Набуті знання та вміння є основою вивчення та засвоєння дисциплін циклу професійної підготовки.

Метою вивчення "Бізнес-статистики" є надання студентам поглиблених знань з теорії та практики статистичного аналізу бізнес-процесів.

Завдання науки:

 • засвоєння студентами теоретичних  основ статистичного аналізу бізнес-процесів;
 • формування у студентів достатнього уявлення про методологічні засади статистичного аналізу бізнес-процесів;
 • набуття необхідних знань і вмінь застосування статистичних методів для всебічної кількісної оцінки стану та розвитку бізнесу в країні;
 • отримання практичних навичок застосування та адаптації статистичних методів аналізу бізнес-процесів та прийняття відповідних обґрунтованих управлінських рішень.

Професійні компетенції, що мають бути сформовані за результатами вивчення науки:

 • Здатність формувати інформаційну базу дослідження бізнес-процесів.
 • Здатність кількісно оцінювати наслідків бізнес-процесів в умовах невизначеності.
 • Здатність робити обґрунтовані висновки та приймати рішення в умовах невизначеності та ризику.
 • Здатність перевіряти статистичні гіпотези, що базуються на ретельному вивченні різних джерел варіації.
 • Здатність проводити порівняльний аналіз розподілів елементів сукупності.
 • Здатність застосування статистичних методів для оцінювання та покращення результатів будь-якої діяльності.

Здатність здійснювати статистичну оцінку ефективності бізнес-процесів в умовах невизначеності та ризику.

Метою даної дисципліни є набуття теоретичних знань і практичних навичок формування вибіркових сукупностей, результати обстеження яких спроможні забезпечити необхідну точність даних з мінімальними витратами. Завдання науки полягають у вивченні студентами загальної методології проведення вибіркових обстежень, методичних положень формування основи вибірки та способів добору одиниць сукупності  для обстеження,  оптимізації дизайну вибірки, забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень. Вивчення науки базується на матеріалі нормативних наук бакалаврського рівня освіти: теорія ймовірностей і математична статистика, соціальна статистика, демографічна статистика, бухгалтерський облік та аудит.

Набуття майбутніми фахівцями знань і практичних навичок з оцінювання стану і розвитку національної економіки за міжнародними стандартами, застосування статистичного інструментарію комплексного аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на макрорівні, інтерпретації результатів аналізу, діагностики стану досліджуваних об’єктів, міжнародних порівнянь.

 1. Мета: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Дисципліна є базовою в циклі гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методи та способи організації статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних;
 • методологію розрахунку статистичних показників;
 • методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, локалізації та концентрації масових явищ і процесів;
 • вибірковий метод та перевірку статистичних гіпотез;
 • статистичні методи аналізу взаємозв’язків на різних інформаційних масивах;
 • методи аналізу інтенсивності динаміки, згладжування динамічних рядів, екстраполяції тренду, оцінювання коливань та сталості динамічних рядів;
 • методи індексного і графічного аналізу.

Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування управлінських рішень.

вміти:

 • організовувати і проводити статистичне спостереження ;
 • обчислювати узагальнюючі статистичні показники;
 • аналізувати статистичні матеріали про соціально-економічні явища, їх вплив на стан і розвиток суспільства;
 • формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

Набуті знання та вміння є основою вивчення та засвоєння дисциплін циклу професійної підготовки.

Метою науки є формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

Завданням науки є опанування методів статистичного вимірювання та аналізу соціальних явищ і процесів; визначення факторів, що впливають на соціальний розвиток, кількісна оцінка цього впливу; створення інформаційно-статистичної бази для прийняття управлінських рішень щодо планування і провадження соціальної політики; формування уявлення про закономірності соціального розвитку та основні соціальні проблеми в Україні та у світі.

Після опанування науки «Соціальна статистика» студент повинен знати: теоретико-методологічні засади статистичного вимірювання та аналізу соціальних явищ і процесів; існуючі міжнародні стандарти та рекомендації щодо статистичного вимірювання та аналізу соціальних явищ і процесів;особливості вітчизняної законодавчо-нормативної бази, методів організації і планування статистичного спостереження соціальної сфери; підходи та методи побудови та аналізу соціальних індикаторів і закономірностей соціального розвитку;основні соціальні проблеми в Україні та у світі.

Сторінка:  1  2  ()