Сторінка:  1  2  ()

Аналіз господарської діяльності – це система способів вивчення за даними обліку, звітності та інших джерел інформації результатів і стану господарської діяльності, з метою здійснення оцінки і контролю виробництва, обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності підприємств, їх підрозділів, об’єднань та формувань.

Мета вивчення дисципліни – виробити у студентів вміння та навики кваліфіковано аналізувати сільськогосподарське виробництво з метою оцінки рівня її ефективності, робити обґрунтовані висновки, застосовувати свої знання в управлінні господарською діяльністю та знаходити шляхи поліпшення роботи аграрних підприємств з різними формами власності.

Завдання вивчення дисципліни – засвоїти зміст і способи використання вихідних для аналізу даних, методику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення аналізу і використання його інформації в управлінні виробництвом.

Аналіз господарської діяльності тісно пов’язаний з іншими дисциплінами, передбаченими навчальним планом. Це такі дисципліни: “Технологічні процеси в галузі”, “Статистика”, “Економіка виробництва і переробки сільськогосподарської продукції”, “Бухгалтерський облік”, “Фінанси” та ін.

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільського господарства України значною мірою залежить від ефективності інфраструктури аграрного ринку. Чим ефективніше функціонує ця система, тим виробники отримують вищі ціни за свою продукції або споживачі – нижчі ціни на продукти харчування, що впливає і на виробництво, і на споживання. 

Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами принципів організації і механізму функціонування елементів інфраструктури аграрного ринку, їх взаємозв’язки, державне регулювання, вплив на розвиток сільського господарства і аграрного ринку.

 

Дисципліна "Бізнес-планування" викладається в циклі професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів

 Вивчення дисципліни "Бізнес-планування" здійснюється після засвоєння студентами нормативних фундаментальних наук та дисциплін економічного циклу "Мікроекономіка", «Макроекономіка», "Менеджмент", "Економіка підприємства", "Організація виробництва", "Маркетинг", "Фінанси", "Економіка праці та соціально-трудові відносини".

Вивчення дисципліни "Стратегія підприємства" здійснюється після засвоєння студентами дисциплін «Економічна теорія», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Організація операційної діяльності підприємства», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Організація і стимулювання праці», «Управління персоналом».

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері стратегічного управління в підприємствах агробізнесу, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми стратегічного управління або у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів впорядкування стратегічної діяльності підприємств і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Мета дисципліни - сформувати професійний погляд і виробити практичні навички з питань застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування на підприємстві.

Предмет дисципліни «Стратегія підприємства» включає вивчення теорії та практики розробки стратегій на рівні підприємств, конкретних методів і прийомів  аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, планування стратегії та організації її реалізації на підприємствах АПК.

Завдання дисципліни «Стратегія підприємства» полягають у засвоєнні студентами теоретико-методологічних основ розробки стратегії аграрних підприємств, розвиток уміння аналізувати внутрішні і зовнішні умови функціонування підприємств, набуття навичок  розробки окремих елементів процесу стратегічного управління.

Тема 5. Спільна агарна політика Європейського Союзу та її значення для України

Сторінка:  1  2  ()