ДИСЦИПЛІНА "ОБЛІК В ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГАЛУЗЯХ АГРОБІЗНЕСУ" Є ОДНІЄЮ ІЗ ОСНОВНИХ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ГАЛУЗЮ ЗНАНЬ 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ", СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ", СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ "ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ".

ЛОГІЧНО ПРОДОВЖУЮЧИ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)", "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ, ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ПАСИВІВ", "ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА", "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ", "УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК", ВОНА ПЕРЕДББАЧАЄ ВИВЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ОБЛІКУ В ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГАЛУЗЯХ АГРОБІЗНЕСУ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ І ЗВІТНОСТІ.