Сторінка:  1  2  ()

Дисципліна “Польська мова” як дистанційний курс зорієнтовує на практичне засвоєння усного та писемного мовлення, це практичне засвоєння студентами польської мови та нормативної бази її функціонування в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у різних сферах професійної діяльності та побуту, формування у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції. Практична та фахова мета курсу — опанування студентами вмінь і навичок всіх видів вільної мовленнєвої діяльності в межах програмної тематики.

В основу курсу покладено принципи системності, комунікативної спрямованості навчання, порівняння мовних систем рідної й іноземної мов.

Курс "Українська мова як іноземна" розрахований на студентів з близького зарубіжжя і призначений для студентів усіх спеціальностей, які вчаться у вищих навчальних закладах економічного профілю.

Основна мета курсу – формувати лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів: свідоме засвоєння студентами комунікативної функції мови, якій підпорядковуються безпосередньо загальноосвітня та краєзнавчо-виховна функції. Комунікативна мета реалізується в різноманітних сферах спілкування.

Сторінка:  1  2  ()