Сторінка:  1  2  ()

Навчальна дисципліна «Психодіагностика в практиці організаційного консультування», що викладається на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спрямована на підготовку майбутніх магістрів психології до реалізації діагностичної функції організаційного психолога, включеного в систему функціонування організації.

Дисципліна відноситься до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчається на I курсі (1 семестр). Форма підсумкового контролю – екзамен. Обсяг – 4 кредити ЕСТS (120 год.).

Сторінка:  1  2  ()