А Н О Т А Ц І Я   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И

«Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними

та міжнародними стандартами»

1.Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншиминавчальними дисциплінами відповідної освітньої програми:Мета -допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) облікуза спрощеною системою на підприємствах малого бізнесу. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності»,  «Основи економічної науки», «Облік у зарубіжних країнах», «Звітність підприємств», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів».

2.Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування навчальної дисципліни.

Перелік знань:основні законодавчі та національні  нормативні документи, міжнародні стандарти фінансової звітності, які регламентують бухгалтерський облік і фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва;особливості спрощеної системи обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Перелік умінь та навичок:

оволодіти організаційними основами побудови діяльності суб'єктів підприємницької діяльності; 

проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств;

складати бухгалтерські проведення господарських операцій на  малих підприємствах на основі спрощеного Плану рахунків;

заповнювати книгу обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – за різними системами оподаткування;

складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

3. Сфера реалізації набутих компетентнотсей:суб’єкти малогопідприємництва України та іноземних країн.

4.   Зміст навчальної дисципліни за темами.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Особливості побудови бухгалтерського обліку СМП.

Тема 2. Облік необоротних активів СМП.

Тема 3. Облік запасів СМП.

Тема 4. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій СМП.

Тема 5. Облік власного капіталу СМП.

Змістовий модуль 2

Тема 6. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань СМП.

Тема 7. Облік доходів та фінансових результатів діяльності СМП.

Тема 8. Фінансова звітність СМП та її аналіз.

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти:

Івченко Л.В. – к.е.н., доцент, ел. пошта: Ivchenko.L@i.ua.

6. Рекомендовані інформаційні джерела

1. НП(С)БО 25 “Спрощений фінансовий звіт”, затверджений наказом від

31.05.2019 р. №226.

2.Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу: підручник/ Гура Н.О., Мельник Т.Г.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Сладкевич Б.А.,2017 – 287 с.

            3.Хомин П Я. Бухгалтерськийоблік на малихпідприємствах за різними формами: [навч. посібник] /П Я.Хомин. – К.: ЦУЛ, 201 4. –228 с.