Сторінка:  1  2  ()

Метою курсу "Міжнародний операційний менеджмент" є формування у студентів розуміння основ та особливостей операційних стратегій глобальних компаній. Зважаючи на численні відмінності в операційних практиках національних та міжнародних компаній, матеріали даного курсу зосереджені на вивченні саме глобальних операційних стратегій. Студенти здобудуть розуміння сутності глобальних операційних компетенцій, глобальних ресурсо-орієнтованих операцій, глобальних операційних процесів, глобальних операційних практик. Матеріали курсу охоплюють найпопулярніші та часто використовувані на практиці класичні та новітні наукові теорії та принипи міжнародного операційного менеджменту. З особливою ретельністю підібрані для курсу всі навчальні кейси. Використання кесів дозволяє проілюструвати всі теоретичні матеріали практичними прикладами, а студентам отримати досвід вирішення реальних операційних проблем.

Глобальна економіка є суспільно-економічною наукою, що характеризується міждисциплінарністю, багатоаспектністю, складністю об’єкту і предмету аналізу, що постійно видозмінюються і набувають нових рис і ознак; вона формує принципово нову парадигму і філософію буття і розвитку, що характеризуються наявністю власних принципів і імперативів розвитку формування конкурентних переваг держав, корпорацій, індивідів та їх проміжних форм співробітництва і взаємодії. Ця наука на сьогодні не просто еволюціонує, а набуває нечуваних темпів власного вдосконалення, адже намагається за допомогою як традиційного, так і модифікованого наукового апарату пояснити економіко-політичні процеси, що стали безпрецедентними з точки зору не стільки кількісних, скільки якісних ознак і трансформацій.

IEMA 642E (6 credits): Advanced analysis of the causes that motivate businesses to establish operations on a global scale, the application of effective techniques to manage these activities and their financial consequences, and the integration of global operations decisions across business functions.

Креативний менеджмент (creative management) – це сукупність принципів, методів, форм та інструментів творчого здійснення ключових управлінських функцій (стратегічного та поточного планування, організації, керівництва, контролю, мотивації, комунікації,) в багатонаціональних підприємствах, насамперед у глобальних корпораціях. Креативний менеджмент охоплює більш складну систему творчих підходів порівняно із традиційним менеджментом, що ґрунтується на відпрацьованих у національних компаніях господарських практиках та вчить тому, як домогтися відчутного успіху для конкретної компанії в умовах непередбачуваних турбулентних змін у глобальній економіці. Ця дисципліна базується на тому, що використання сучасних управлінських інструментів креативного характеру та прийняття інноваційних рішень у виробничій, комерційній та фінансовій діяльності надає додаткові вигоди, переваги порівняно із застосуванням загальновживаних моделей ділового мислення. Це є неодмінною умовою нарощування міжнародної конкурентоспроможності багатонаціональних підприємств.

Сторінка:  1  2  ()