Пропустити доступні курси

Доступні курси

Метою курсу "Міжнародний операційний менеджмент" є формування у студентів розуміння основ та особливостей операційних стратегій глобальних компаній. Зважаючи на численні відмінності в операційних практиках національних та міжнародних компаній, матеріали даного курсу зосереджені на вивченні саме глобальних операційних стратегій. Студенти здобудуть розуміння сутності глобальних операційних компетенцій, глобальних ресурсо-орієнтованих операцій, глобальних операційних процесів, глобальних операційних практик. Матеріали курсу охоплюють найпопулярніші та часто використовувані на практиці класичні та новітні наукові теорії та принипи міжнародного операційного менеджменту. З особливою ретельністю підібрані для курсу всі навчальні кейси. Використання кесів дозволяє проілюструвати всі теоретичні матеріали практичними прикладами, а студентам отримати досвід вирішення реальних операційних проблем.

Глобальна економіка є суспільно-економічною наукою, що характеризується міждисциплінарністю, багатоаспектністю, складністю об’єкту і предмету аналізу, що постійно видозмінюються і набувають нових рис і ознак; вона формує принципово нову парадигму і філософію буття і розвитку, що характеризуються наявністю власних принципів і імперативів розвитку формування конкурентних переваг держав, корпорацій, індивідів та їх проміжних форм співробітництва і взаємодії. Ця наука на сьогодні не просто еволюціонує, а набуває нечуваних темпів власного вдосконалення, адже намагається за допомогою як традиційного, так і модифікованого наукового апарату пояснити економіко-політичні процеси, що стали безпрецедентними з точки зору не стільки кількісних, скільки якісних ознак і трансформацій.

IEMA 642E (6 credits): Advanced analysis of the causes that motivate businesses to establish operations on a global scale, the application of effective techniques to manage these activities and their financial consequences, and the integration of global operations decisions across business functions.

Креативний менеджмент (creative management) – це сукупність принципів, методів, форм та інструментів творчого здійснення ключових управлінських функцій (стратегічного та поточного планування, організації, керівництва, контролю, мотивації, комунікації,) в багатонаціональних підприємствах, насамперед у глобальних корпораціях. Креативний менеджмент охоплює більш складну систему творчих підходів порівняно із традиційним менеджментом, що ґрунтується на відпрацьованих у національних компаніях господарських практиках та вчить тому, як домогтися відчутного успіху для конкретної компанії в умовах непередбачуваних турбулентних змін у глобальній економіці. Ця дисципліна базується на тому, що використання сучасних управлінських інструментів креативного характеру та прийняття інноваційних рішень у виробничій, комерційній та фінансовій діяльності надає додаткові вигоди, переваги порівняно із застосуванням загальновживаних моделей ділового мислення. Це є неодмінною умовою нарощування міжнародної конкурентоспроможності багатонаціональних підприємств.

IEMA 642E (6 credits): Advanced analysis of the causes that motivate businesses to establish operations on a global scale, the application of effective techniques to manage these activities and their financial consequences, and the integration of global operations decisions across business functions.

Шановні студенти вітаємо вас на курсу міжнародна економічна діяльність України!

Global Entrepreneurship is designed to familiarize students with the capabilities of global business.

This course deals with issues related to finding and identifying opportunities in foreign markets, international business expansion, cross-cultural business communication, international agreements and networks. The course also examines the impact of intercultural features and institutional networks on global entrepreneurship. The advantages and contradictions of this process are explored.

 

The discipline aims to form the system of theoretical knowledge, practical skills and innovative approaches in conducting of entrepreneurship in the global context.

The discipline’s assignment (educational objective) consists of the following key tasks:

1) to develop leadership skills that will help realize entrepreneurial skills in the global environment;

2) to understand the essence and possibilities of entrepreneurial activities in the global environment;

3) to provide knowledge about global business opportunities;

4) to analyze the conditions for the development of entrepreneurship in different countries;

5) to make alternative business concepts for the implementation of international opportunities;

6) to build practical skills in conducting entrepreneurship in the global environment;

7) to use the acquired knowledge in practice in foreign economic activity.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Метою курсу „Міжнародний фінансовий ринок” є формування знань студентів в сфері теоретичних засад міжнародного фінансового середовища, а саме фінансового ринку,   придбання та впровадження практичних навичок у студентів щодо процесу заощадження коштів, впровадження інвестиційних механізмів, обігу міжнародних фінансових активів, які сприяють розвитку фінансових технологій, що в кінцевому випадку призводить до розв’язання сучасних фінансових проблем.

Предметом курсу „Міжнародний фінансовий ринок” є  міжнародні економічні відносини, які формуються в світовому просторі, в обігу на якому знаходяться міжнародні та інші фінансові активи різноманітного економічного змісту і термінів обігу, а також різноманітні послуги, що надаються світовій спільноті величезною кількістю фінансових посередників.

        

Курс спрямований на вивчення системи теоретичних і практичних основ інструментів міжнародного фінансового ринку, їх особливостей, характеристик та методології використання.  Розуміння суті фінансових інструментів та використання правильної методики розрахунку вартості та дохідності з послідуючою інтерпретацією отриманих результатів зробить інвестиційні рішення більш ефективними, що сприятиме максимізації прибутку учасників фінансового ринку за мінімального рівня ризику.

Призначений для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Дисципліна «Управління активами інститутів спільного інвестування» присвячена вивченню специфічного виду підприємницької діяльності, що сприяє ефективному перерозподілу капіталу між різними секторами економіки за допомогою фондовому ринку. Як вид професійної діяльності управління активами інститутів спільного інвестування передбачає здійснення різноманітних операцій з фінансовими інструментами з метою задоволення потреб продавців-покупців капіталу в умовах ринкової кон’юнктури на первинному та вторинному, біржовому та позабіржовому сегментах фондового ринку.

Ввести коротку анотацію до 10 рядків

Модуль 2 курсу "Етика міжнародного бізнесу" передбачає    ...... (до 10 рядків)

Курс "Фінансовий ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі" передбачає

Навчальна дисципліна «Валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі»  вивчає в широкому розумінні організаційні принципи та систему управління валютно-фінансовими операціями економічних суб’єктів (бізнесу, фінансових інститутів, урядів, індивідумів) в умовах мультинаціонального та глобального політико-економічного, правового та соціокультурного середовища з метою підвищення результативності їх діяльності. Постійно динамізуюче у своїх трансформаціях глобальне середовище надає додаткові можливості (щодо зниження витрат фінансування, підвищення прибутковості інвестицій) і створює додаткові ризики (макроекономічні, транзакційні, трансфертні, процентні, кредитні, цінові тощо).

Курс побудовано  на основі використання різнопланових елементів навчального  процесу,   бізнес-симуляцій, тренінгів, круглого столу з аналізом конкретних господарських ситуацій, тестування.

Дисципліна присвячена вивченню специфічного виду підприємницької діяльності, що сприяє ефективному перерозподілу капіталу між різними секторами економіки за допомогою фондовому ринку із здійсненням різноманітних операцій з фінансовими інструментами з метою задоволення потреб продавців-покупців капіталу в умовах ринкової кон’юнктури на первинному та вторинному, біржовому та позабіржовому сегментах фондового ринку.

Дисципліна вивчає в широкому розумінні принципи та систему управління фінансовими потоками економічних суб’єктів (бізнесу, фінансових інститутів, урядів, індивідумів) в умовах мультинаціонального та глобального політико-економічного, правового та соціокультурного середовища з метою максимізації прибутку.

BUAD  683  (6  units):  This  course  provides  an  introduction  to  operations 

management  using  simple  quantitative  techniques.  Topics  include  cost-revenue 

models, competitiveness, productivity, forecasting, project management, and linear 

programming as they relate to business decisions in a dynamic environment.

BUAD  683  (6  units):  This  course  provides  an  introduction  to  operations 

management  using  simple  quantitative  techniques.  Topics  include  cost-revenue 

models, competitiveness, productivity, forecasting, project management, and linear 

programming as they relate to business decisions in a dynamic environment.

Мета дисципліни «Країнознавство» полягає у формуванні в майбутніх фахівців цілісної системи спеціальних знань, вмінь та навичок оцінювання, порівняння та використання на практиці отриманих компетенцій щодо політичного, економічного та геокультурного розвитку провідних країн світу та геоекономічних регіонів.

ввести коротку анотацію до 10 рядків.

Мета дисципліни «Країнознавство» полягає у формуванні в майбутніх фахівців цілісної системи спеціальних знань, вмінь та навичок оцінювання, порівняння та використання на практиці отриманих компетенцій щодо політичного, економічного та геокультурного розвитку провідних країн світу та геоекономічних регіонів.

Шановні студенти!

В наш час, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, володіючи лише  однією іноземною мовою. Сьогодні знання кількох  іноземних мов є нагальною потребою для переміщення світом, навчання, працевлаштування, подорожування, спілкування тощо, тому плюрилінгвізм (кількамовність) є пріоритетом європейської освітньої політики, де вивчення другої іноземної мови в більшості країн є обов’язковим. Французька мова є другою виучуваною мовою в Європі після англійської.

Запропонований курс «Друга іноземна  (Французька )  мова дозволить Вам швидко вивчити французьку мову з нуля  за 2 роки на рівні А 1-А 2 за загальноєвропейським стандартом. Тривалість навчання складає 254 години по 4 години на тиждень. Кожне заняття ділиться на 4 частини: 1) Фонетика; 2) Лексика; 3) Граматика; 4) Комунікація (усне і письмове мовлення). Специфікою курсу є перевага усного мовлення над письмовим з інтерактивними вправами. В кінці цього курсу ви зможете говорити і висловлюватися в загально побутових тем, ставити запитання, висловлювати коротко свою думку. Ви зможете розуміти французьку мову, коли мовиться про загальний контент. Ви навчитесь розуміти й складати самостійно невеликі письмові документи (оголошення, рекламу, електронні повідомлення тощо). Ті, хто вже вчив французьку, зможуть покращити свою вимову, поглибити й закріпити свої знання.

       Запрошуємо Вас, шановні студенти, скористатися цією чудовою пропозицією і відправитися в цю захоплюючу подорож «Друга іноземна (французька)  мова

Розробники курсу

Шановні студенти!

В наш час, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, володіючи лише  однією іноземною мовою. Сьогодні знання кількох  іноземних мов є нагальною потребою для переміщення світом, навчання, працевлаштування, подорожування, спілкування тощо, тому плюрилінгвізм (кількамовність) є пріоритетом європейської освітньої політики, де вивчення другої іноземної мови в більшості країн є обов’язковим. Французька мова є другою виучуваною мовою в Європі після англійської.

Запропонований курс «Друга іноземна  (Французька )  мова дозволить Вам швидко вивчити французьку мову з нуля  за 2 роки на рівні А 1-А 2 за загальноєвропейським стандартом. Тривалість навчання складає 254 години по 4 години на тиждень. Кожне заняття ділиться на 4 частини: 1) Фонетика; 2) Лексика; 3) Граматика; 4) Комунікація (усне і письмове мовлення). Специфікою курсу є перевага усного мовлення над письмовим з інтерактивними вправами. В кінці цього курсу ви зможете говорити і висловлюватися в загально побутових тем, ставити запитання, висловлювати коротко свою думку. Ви зможете розуміти французьку мову, коли мовиться про загальний контент. Ви навчитесь розуміти й складати самостійно невеликі письмові документи (оголошення, рекламу, електронні повідомлення тощо). Ті, хто вже вчив французьку, зможуть покращити свою вимову, поглибити й закріпити свої знання.

       Запрошуємо Вас, шановні студенти, скористатися цією чудовою пропозицією і відправитися в цю захоплюючу подорож «Друга іноземна (французька)  мова

Розробники курсу

Шановні студенти!

В наш час, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, володіючи лише  однією іноземною мовою. Сьогодні знання кількох  іноземних мов є нагальною потребою для переміщення світом, навчання, працевлаштування, подорожування, спілкування тощо, тому плюрилінгвізм (кількамовність) є пріоритетом європейської освітньої політики, де вивчення другої іноземної мови в більшості країн є обов’язковим. Французька мова є другою виучуваною мовою в Європі після англійської.

Запропонований курс «Друга іноземна  (Французька )  мова дозволить Вам швидко вивчити французьку мову з нуля  за 2 роки на рівні А 1-А 2 за загальноєвропейським стандартом. Тривалість навчання складає 254 години по 4 години на тиждень. Кожне заняття ділиться на 4 частини: 1) Фонетика; 2) Лексика; 3) Граматика; 4) Комунікація (усне і письмове мовлення). Специфікою курсу є перевага усного мовлення над письмовим з інтерактивними вправами. В кінці цього курсу ви зможете говорити і висловлюватися в загально побутових тем, ставити запитання, висловлювати коротко свою думку. Ви зможете розуміти французьку мову, коли мовиться про загальний контент. Ви навчитесь розуміти й складати самостійно невеликі письмові документи (оголошення, рекламу, електронні повідомлення тощо). Ті, хто вже вчив французьку, зможуть покращити свою вимову, поглибити й закріпити свої знання.

       Запрошуємо Вас, шановні студенти, скористатися цією чудовою пропозицією і відправитися в цю захоплюючу подорож «Друга іноземна (французька)  мова

Розробники курсу

Шановні студенти!

В наш час, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, володіючи лише  однією іноземною мовою. Сьогодні знання кількох  іноземних мов є нагальною потребою для переміщення світом, навчання, працевлаштування, подорожування, спілкування тощо, тому плюрилінгвізм (кількамовність) є пріоритетом європейської освітньої політики, де вивчення другої іноземної мови в більшості країн є обов’язковим. Французька мова є другою виучуваною мовою в Європі після англійської.

Запропонований курс «Французька для початківців» дозволить Вам швидко вивчити французьку мову з нуля (за рік) на рівні А 1 за загальноєвропейським стандартом. Тривалість навчання складає 96 годин по 4 години на тиждень. Кожне заняття ділиться на 4 частини: 1) Фонетика; 2) Лексика; 3) Граматика; 4) Комунікація (усне і письмове мовлення). Специфікою курсу є перевага усного мовлення над письмовим з інтерактивними вправами. В кінці цього курсу ви зможете говорити і висловлюватися в загально побутових тем, ставити запитання, висловлювати коротко свою думку. Ви зможете розуміти французьку мову, коли мовиться про загальний контент. Ви навчитесь розуміти й складати самостійно невеликі письмові документи (оголошення, рекламу, електронні повідомлення тощо). Ті, хто вже вчив французьку, зможуть покращити свою вимову, поглибити й закріпити свої знання.

       Запрошуємо Вас, шановні студенти, скористатися цією чудовою пропозицією і відправитися в цю захоплюючу подорож «Французька для початківців».

Розробники курсу

Шановні студенти!

В наш час, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, володіючи лише  однією іноземною мовою. Сьогодні знання кількох  іноземних мов є нагальною потребою для переміщення світом, навчання, працевлаштування, подорожування, спілкування тощо, тому плюрилінгвізм (кількамовність) є пріоритетом європейської освітньої політики, де вивчення другої іноземної мови в більшості країн є обов’язковим. Французька мова є другою виучуваною мовою в Європі після англійської.

Запропонований курс «Французька для початківців» дозволить Вам швидко вивчити французьку мову з нуля (за рік) на рівні А 1 за загальноєвропейським стандартом. Тривалість навчання складає 96 годин по 4 години на тиждень. Кожне заняття ділиться на 4 частини: 1) Фонетика; 2) Лексика; 3) Граматика; 4) Комунікація (усне і письмове мовлення). Специфікою курсу є перевага усного мовлення над письмовим з інтерактивними вправами. В кінці цього курсу ви зможете говорити і висловлюватися в загально побутових тем, ставити запитання, висловлювати коротко свою думку. Ви зможете розуміти французьку мову, коли мовиться про загальний контент. Ви навчитесь розуміти й складати самостійно невеликі письмові документи (оголошення, рекламу, електронні повідомлення тощо). Ті, хто вже вчив французьку, зможуть покращити свою вимову, поглибити й закріпити свої знання.

       Запрошуємо Вас, шановні студенти, скористатися цією чудовою пропозицією і відправитися в цю захоплюючу подорож «Французька для початківців».

Розробники курсу

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

The course is aimed at 

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Курс спрямований на розвиток комунікативних умінь, умінь міжкультурного спілкування,а також формування міжкультурної компетентності. Курс забезпечить розвиток інтерактивної взаємодії викладача і студента,допоможе студентам покращити свій рівень знань з іноземної мови (англійської мови). Призначений для студентів економічних спеціальностей та міжнародні економічні відносини.

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього: бути плідним  учасником міжкультурної комунікації; мати  навички та вміння ділового та ситуативного спілкування;  бути спроможними отримувати і обробляти інформацію за допомогою новітніх технологій.  Відтак, програма курсу спрямована на комплексний розвиток  лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної та інформативної компетентності студентів. Предметом курсу є іноземний дискурс, необхідний для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних і соціальних проблем. Завданням курсу є: засобами іноземної мови сприяти мобільності студентів через виконання практичних дій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.