Пропустити доступні курси

Доступні курси

Метою курсу "Міжнародний операційний менеджмент" є формування у студентів розуміння основ та особливостей операційних стратегій глобальних компаній. Зважаючи на численні відмінності в операційних практиках національних та міжнародних компаній, матеріали даного курсу зосереджені на вивченні саме глобальних операційних стратегій. Студенти здобудуть розуміння сутності глобальних операційних компетенцій, глобальних ресурсо-орієнтованих операцій, глобальних операційних процесів, глобальних операційних практик. Матеріали курсу охоплюють найпопулярніші та часто використовувані на практиці класичні та новітні наукові теорії та принипи міжнародного операційного менеджменту. З особливою ретельністю підібрані для курсу всі навчальні кейси. Використання кесів дозволяє проілюструвати всі теоретичні матеріали практичними прикладами, а студентам отримати досвід вирішення реальних операційних проблем.

Глобальна економіка є суспільно-економічною наукою, що характеризується міждисциплінарністю, багатоаспектністю, складністю об’єкту і предмету аналізу, що постійно видозмінюються і набувають нових рис і ознак; вона формує принципово нову парадигму і філософію буття і розвитку, що характеризуються наявністю власних принципів і імперативів розвитку формування конкурентних переваг держав, корпорацій, індивідів та їх проміжних форм співробітництва і взаємодії. Ця наука на сьогодні не просто еволюціонує, а набуває нечуваних темпів власного вдосконалення, адже намагається за допомогою як традиційного, так і модифікованого наукового апарату пояснити економіко-політичні процеси, що стали безпрецедентними з точки зору не стільки кількісних, скільки якісних ознак і трансформацій.

IEMA 642E (6 credits): Advanced analysis of the causes that motivate businesses to establish operations on a global scale, the application of effective techniques to manage these activities and their financial consequences, and the integration of global operations decisions across business functions.

Креативний менеджмент (creative management) – це сукупність принципів, методів, форм та інструментів творчого здійснення ключових управлінських функцій (стратегічного та поточного планування, організації, керівництва, контролю, мотивації, комунікації,) в багатонаціональних підприємствах, насамперед у глобальних корпораціях. Креативний менеджмент охоплює більш складну систему творчих підходів порівняно із традиційним менеджментом, що ґрунтується на відпрацьованих у національних компаніях господарських практиках та вчить тому, як домогтися відчутного успіху для конкретної компанії в умовах непередбачуваних турбулентних змін у глобальній економіці. Ця дисципліна базується на тому, що використання сучасних управлінських інструментів креативного характеру та прийняття інноваційних рішень у виробничій, комерційній та фінансовій діяльності надає додаткові вигоди, переваги порівняно із застосуванням загальновживаних моделей ділового мислення. Це є неодмінною умовою нарощування міжнародної конкурентоспроможності багатонаціональних підприємств.

IEMA 642E (6 credits): Advanced analysis of the causes that motivate businesses to establish operations on a global scale, the application of effective techniques to manage these activities and their financial consequences, and the integration of global operations decisions across business functions.

Шановні студенти вітаємо вас на курсу міжнародна економічна діяльність України!

Global Entrepreneurship is designed to familiarize students with the capabilities of global business.

This course deals with issues related to finding and identifying opportunities in foreign markets, international business expansion, cross-cultural business communication, international agreements and networks. The course also examines the impact of intercultural features and institutional networks on global entrepreneurship. The advantages and contradictions of this process are explored.

 

The discipline aims to form the system of theoretical knowledge, practical skills and innovative approaches in conducting of entrepreneurship in the global context.

The discipline’s assignment (educational objective) consists of the following key tasks:

1) to develop leadership skills that will help realize entrepreneurial skills in the global environment;

2) to understand the essence and possibilities of entrepreneurial activities in the global environment;

3) to provide knowledge about global business opportunities;

4) to analyze the conditions for the development of entrepreneurship in different countries;

5) to make alternative business concepts for the implementation of international opportunities;

6) to build practical skills in conducting entrepreneurship in the global environment;

7) to use the acquired knowledge in practice in foreign economic activity.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: 

 • озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;
 • навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;
 • озброїти студентів методами і механізмами сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин;
 •  навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;
 • опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;
 •  навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення
 • сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є:система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Компетенції: дослідницький підхід до загальних систематизованих знань щодо глобальних тенденцій міжнародного співробітництва; вміння презентувати нові результати шляхом їх доведення та дискусії, уміння виконувати типові завдання у конкретних ситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних і письмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань, самостійність у навчанні.

Метою курсу „Міжнародний фінансовий ринок” є формування знань студентів в сфері теоретичних засад міжнародного фінансового середовища, а саме фінансового ринку,   придбання та впровадження практичних навичок у студентів щодо процесу заощадження коштів, впровадження інвестиційних механізмів, обігу міжнародних фінансових активів, які сприяють розвитку фінансових технологій, що в кінцевому випадку призводить до розв’язання сучасних фінансових проблем.

Предметом курсу „Міжнародний фінансовий ринок” є  міжнародні економічні відносини, які формуються в світовому просторі, в обігу на якому знаходяться міжнародні та інші фінансові активи різноманітного економічного змісту і термінів обігу, а також різноманітні послуги, що надаються світовій спільноті величезною кількістю фінансових посередників.

        

Курс спрямований на вивчення системи теоретичних і практичних основ інструментів міжнародного фінансового ринку, їх особливостей, характеристик та методології використання.  Розуміння суті фінансових інструментів та використання правильної методики розрахунку вартості та дохідності з послідуючою інтерпретацією отриманих результатів зробить інвестиційні рішення більш ефективними, що сприятиме максимізації прибутку учасників фінансового ринку за мінімального рівня ризику.

Призначений для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Дисципліна «Управління активами інститутів спільного інвестування» присвячена вивченню специфічного виду підприємницької діяльності, що сприяє ефективному перерозподілу капіталу між різними секторами економіки за допомогою фондовому ринку. Як вид професійної діяльності управління активами інститутів спільного інвестування передбачає здійснення різноманітних операцій з фінансовими інструментами з метою задоволення потреб продавців-покупців капіталу в умовах ринкової кон’юнктури на первинному та вторинному, біржовому та позабіржовому сегментах фондового ринку.

Ввести коротку анотацію до 10 рядків